Ustawa o zbiórkach publicznych

Dz.U.2014.498

USTAWA

z dnia 14 marca 2014 r.

o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

(Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne.

 1. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.

Art. 2. Zbiórką publiczną nie jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:

1)   na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;

2)   w drodze loterii pieniężnych i fantowych;

3)   wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;

4)   wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;

5)   w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w:

 1. a) lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub
 2. b) innym zakładzie pracy.

Art. 3. Uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej, zwanym dalej “organizatorem zbiórki”, jest:

1)   organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)   podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)   komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

Art. 4. 1. Komitet społeczny powołują aktem założycielskim co najmniej 3 osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekarane za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

 1. Akt założycielski zawiera w szczególności:

1)   określenie celu, w jakim komitet społeczny został powołany;

2)   dane osób powołujących komitet społeczny – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie ma numeru PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby;

3)   adres do korespondencji;

4)   dane, w zakresie określonym w pkt 2, osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu społecznego;

5)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1.

 1. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1, członkowie komitetu społecznego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Rozdział 2

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych

Art. 5. 1. Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, zwanym dalej “portalem zbiórek publicznych”.

 1. Zgłoszenie zbiórki publicznej jest dokonywane przy użyciu formularza elektronicznego.
 2. Administratorem portalu zbiórek publicznych jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Art. 6. 1. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia zbiórki publicznej w postaci papierowej.

 1. Organizator zbiórki wypełnia zgłoszenie zbiórki publicznej i doręcza je ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
 2. Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonane w postaci papierowej osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje własnoręcznym podpisem.

Art. 7. W tym samym czasie organizator zbiórki może prowadzić więcej niż jedną zbiórkę publiczną.

Art. 8. Organizator zbiórki zapewnia osobom przeprowadzającym zbiórkę publiczną identyfikatory zawierające imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numer zbiórki publicznej.

Art. 9. 1. Zgłoszenie zbiórki publicznej zawiera w szczególności:

1)   cel zbiórki publicznej;

2)   dane organizatora zbiórki:

 1. a) nazwę podmiotu, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON – w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 2,
 2. b) imiona i nazwiska członków komitetu społecznego, ich adresy zamieszkania, numery PESEL, a w przypadku gdy członek komitetu nie ma numeru PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 3;

3)   dane, w zakresie określonym w pkt 2 lit. b, osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora zbiórki;

4)   sposób prowadzenia zbiórki publicznej;

5)   miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;

6)   termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki publicznej;

7)   przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.

 1. Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonywane w postaci elektronicznej osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Wzór zgłoszenia zbiórki publicznej udostępnia się nieodpłatnie na portalu zbiórek publicznych.
 3. W przypadku gdy organizator zbiórki jest reprezentowany przez pełnomocnika, do zgłoszenia zbiórki publicznej dołącza się oryginał albo kopię pełnomocnictwa.

Art. 10. 1. Informację o zgłoszeniu zbiórki publicznej zamieszcza na portalu zbiórek publicznych minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zweryfikowaniu poprawności wypełnienia pól obowiązkowych zgłoszenia, w terminie:

1)   3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej albo

2)   7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci papierowej.

 1. Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej zamieszczona na portalu zbiórek publicznych zawiera:

1)   numer zbiórki publicznej;

2)   dane organizatora zbiórki:

 1. a) nazwę podmiotu, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON – w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 2,
 2. b) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania członków komitetu społecznego – w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 3;

3)   cel zbiórki publicznej;

4)   sposób prowadzenia zbiórki publicznej;

5)   miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;

6)   termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;

7)   przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.

 1. Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej może zawierać również inne informacje zawarte w zgłoszeniu zbiórki publicznej, z wyłączeniem danych osobowych.

Art. 11. 1. W przypadku zbiórki publicznej organizowanej przez komitet społeczny, członkowie komitetu dołączają do zgłoszenia zbiórki publicznej akt założycielski sporządzony:

1)   z wykorzystaniem formularza elektronicznego udostępnionego nieodpłatnie na portalu zbiórek publicznych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, albo

2)   według wzoru udostępnionego nieodpłatnie na portalu zbiórek publicznych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci papierowej.

 1. Akt założycielski sporządzony w postaci elektronicznej członkowie komitetu społecznego opatrują bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów lub podpisami potwierdzonymi profilami zaufanymi ePUAP.
 2. Akt założycielski sporządzony w postaci papierowej członkowie komitetu społecznego opatrują własnoręcznymi podpisami.

Art. 12. 1. W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w zgłoszeniu zbiórki publicznej organizator zbiórki informuje ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianach, doręczając zaktualizowane zgłoszenie zbiórki publicznej w postaci elektronicznej albo papierowej w terminie 30 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

 1. Zmiana celu zbiórki publicznej jest możliwa, jeżeli cel podany w zgłoszeniu został osiągnięty lub ze względów obiektywnych nie może być dalej realizowany, o ile realizacja nowo zgłoszonego celu pozostaje w zakresie tych samych zadań ze sfery zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub pozostaje w zakresie celów religijnych.
 2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej zamieszcza informację o zgłoszeniu, o której mowa w ust. 1, na portalu zbiórek publicznych.

Art. 13. 1. Zmiana składu komitetu społecznego wymaga doręczenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, w postaci elektronicznej albo papierowej, zaktualizowanego zgłoszenia zbiórki publicznej wraz z dołączonym do niego aktem założycielskim.

 1. Informację o zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw administracji publicznej zamieszcza na portalu zbiórek publicznych.
 2. Zmiana składu komitetu społecznego jest skuteczna z dniem zamieszczenia na portalu zbiórek publicznych informacji o zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 14. 1. W przypadku gdy zgłoszenie zostało wypełnione w sposób nieprawidłowy lub w przypadku gdy do zgłoszenia nie dołączono aktu założycielskiego, minister właściwy do spraw administracji publicznej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia dla zgłoszeń dokonanych w postaci elektronicznej i nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia dla zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej, wzywa zgłaszającego zbiórkę publiczną do uzupełnienia braków zgłoszenia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.

 1. Termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1, biegnie od dnia otrzymania uzupełnionego zgłoszenia.

Art. 15. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na portalu zbiórek publicznych, gdy:

1)   wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest niezgodny z prawem lub wykracza poza sferę zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo nie jest celem religijnym, a w przypadku komitetu społecznego – również jest niezgodny z celem, w jakim komitet został powołany;

2)   do dnia wpływu zgłoszenia zbiórki publicznej, sprawozdanie z poprzedniej zbiórki publicznej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2, nie zostało zamieszczone na portalu zbiórek publicznych, pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 16 albo art. 17.

 1. Decyzja o odmowie zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na portalu zbiórek publicznych jest wydawana w terminie 3 dni roboczych dla zgłoszeń dokonanych w postaci elektronicznej i w terminie 7 dni roboczych dla zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej.

Art. 16. 1. Organizator zbiórki sporządza i doręcza ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w celu zamieszczenia na portalu zbiórek publicznych sprawozdania:

1)   z przeprowadzonej zbiórki publicznej, z podaniem wartości i rodzaju zebranych ofiar – w ciągu 30 dni od zakończenia zbiórki publicznej;

2)   ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

 1. Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar należy przesłać:

1)   w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, a jeżeli ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego do momentu rozdysponowania zebranych ofiar;

2)   w terminie 30 dni od zakończenia 12-miesięcznego okresu od zakończenia zbiórki publicznej, a w przypadku gdy ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 30 dni od zakończenia każdego kolejnego 12-miesięcznego okresu, aż do momentu rozdysponowania zebranych ofiar – w przypadku komitetów społecznych.

Art. 17. Organizator zbiórki trwającej dłużej niż rok sporządza i doręcza ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w celu zamieszczenia na portalu zbiórek publicznych sprawozdanie:

1)   o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, z podaniem wartości i rodzaju zebranych dotychczas ofiar – w terminie 30 dni od zakończenia każdego 6-miesięcznego okresu prowadzenia zbiórki, przy czym pierwszy okres liczy się od dnia rozpoczęcia zbiórki publicznej;

2)   o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 – w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego 12-miesięcznego okresu, przy czym pierwszy okres liczy się od dnia rozpoczęcia zbiórki publicznej, aż do momentu rozdysponowania ofiar.

Art. 18. 1. Sprawozdania, o których mowa w art. 16, są zamieszczane na portalu zbiórek publicznych w postaci dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego udostępnionego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 1. Dopuszcza się również możliwość przesłania sprawozdania w postaci papierowej.
 2. Sprawozdania sporządzone w postaci elektronicznej osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 3. Sprawozdania sporządzone w postaci papierowej opatruje własnoręcznym podpisem osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki.

Art. 19. Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w art. 16, jest dostępna na portalu zbiórek publicznych przez okres 10 lat, licząc od dnia upływu terminu przesłania ostatniego sprawozdania.

Art. 20. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 16, zawiera braki minister właściwy do spraw administracji publicznej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu sprawozdania dla sprawozdań sporządzonych w postaci elektronicznej i nie później niż w terminie 7 dni roboczych dla sprawozdań sporządzonych w postaci papierowej, wzywa organizatora zbiórki do uzupełnienia braków sprawozdania w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje niezamieszczenie przesłanego sprawozdania na portalu zbiórek publicznych.

Art. 21. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór aktu założycielskiego,

2)   wzór zgłoszenia zbiórki publicznej,

3)   wzory sprawozdań, o których mowa w art. 16 ust. 1

–   mając na uwadze potrzebę zapewnienia jednolitości i przejrzystości składanych dokumentów, a także uwzględniając potrzebę zidentyfikowania osób powołujących komitet społeczny, zakres niezbędnych danych zawartych w zgłoszeniu oraz zapewnienie obywatelom niezbędnego zakresu informacji dotyczących zarówno organizatora zbiórki, jak i wartości i rodzaju zebranych ofiar i sposobu ich rozdysponowania.

Art. 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).

Rozdział 3

Przepisy zmieniające

Art. 23. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.) art. 56 otrzymuje brzmienie:

“Art. 56. § 1. Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar,

podlega karze grzywny.

 • 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 • 3. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki publicznej przeprowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem, orzeka się zaś ich przepadek, gdy zbiórkę publiczną przeprowadzono bez zgłoszenia.
 • 4. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych z czynu określonego w § 1 także wtedy, gdy zostały one przekazane przez sprawcę innej osobie lub instytucji, jak i przepadek pieniędzy uzyskanych za zebrane ofiary w naturze i rzeczy nabytych za uzyskane ze zbiórki publicznej pieniądze.
 • 5. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kultury.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323, z późn. zm.) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324, z późn. zm.) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz miejsc zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479, z późn. zm.) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z późn. zm.) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 30. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm.) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482, z późn. zm.) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251, z późn. zm.) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki, o których mowa w ust. 1, nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obiektach kultu religijnego oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych i w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252, z późn. zm.) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych, w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253, z późn. zm.) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych, w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, z późn. zm.) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych, w sposób tradycyjnie ustalony.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688) art. 15 otrzymuje brzmienie:

“Art. 15. 1. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli pokrywa komitet.

 1. Komitet może organizować zbiórki publiczne środków finansowych na cele związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498).”.

Art. 37. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985, z późn. zm.) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej, która ma być przeprowadzona na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, może zostać zamieszczona na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, tylko wówczas, gdy w ocenie ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przeprowadzenie zbiórki nie utrudni realizacji celów wprowadzenia stanu wyjątkowego.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z późn. zm.) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej, która ma być przeprowadzona na obszarze, na którym wprowadzono stan wojenny, może zostać zamieszczona na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, tylko wówczas, gdy w ocenie ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przeprowadzenie zbiórki nie utrudni realizacji celów wprowadzenia stanu wojennego.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w art. 33a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1)  prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania do ministra właściwego do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar;”.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 40. 1. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

 1. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbiórki i przedstawienia jej wyników.

Art. 41. 1. W latach 2014-2023 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy, wynosi w:

1)   2014 r. – 290 tys. zł;

2)   2015 r. – 40 tys. zł;

3)   2016 r. – 40 tys. zł;

4)   2017 r. – 40 tys. zł;

5)   2018 r. – 40 tys. zł;

6)   2019 r. – 40 tys. zł;

7)   2020 r. – 40 tys. zł;

8)   2021 r. – 40 tys. zł;

9)   2022 r. – 40 tys. zł;

10) 2023 r. – 40 tys. zł.

 1. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków wprowadza się mechanizmy korygujące polegające na:

1)   ograniczeniu kosztów utrzymania portalu zbiórek publicznych, w szczególności przez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych,

2)   przesunięciu w czasie rozbudowy portalu zbiórek publicznych

–   przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania portalu zbiórek publicznych.

 1. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Art. 42. Traci moc ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732).

Art. 43. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.