STATUT Fundacji Semper Art

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Semper Art, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 09.03.2016 roku Warszawie, przed zastępcą notarialnym Anetą Ułanowicz, zastępcą Dariusza Wierzchuckiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ul. Zimnej 2 lokal 23 w Warszawie (Repertorium A Nr 1178/2016), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz zgodnie z niniejszym Statutem.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną i powołana jest na czas nieokreślony.

§3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą Fundacji miasto Józefów.

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

1. Fundacja może tworzyć podległe sobie krajowe i zagraniczne oddziały, zakłady oraz filie, a także przystępować do spółdzielni.

§5

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) wzór których ustanawia Zarząd Fundacji.

2. Nazwa Fundacji jest zastrzeżona prawnie.

3. W kontaktach z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy.

4. Fundacja może ustanawiać specjalne dyplomy, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień osobom fizycznym i prawnym, a także nie posiadającym osobowości prawnej instytucjom zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.

5. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, która jest zbieżna lub tożsama z celami statutowymi Fundacji.

6. Fundacja może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych oraz podejmować z nimi współpracę.

§6

1. Ministrem właściwym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są w szczególności:

1. Odkrywanie, wspieranie i promocja artystów, rękodzielników, oraz przedstawicieli ginących zawodów, rozwijanie talentów artystycznych;

2. Ochrona, promocja i rozwój polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie sztuki, rękodzieła, tradycji, twórczości ludowej oraz ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami;

3. Tworzenie warunków do pracy artystycznej i rękodzielniczej, oraz podnoszenie kwalifikacji twórców;

4. Podniesienie świadomości w zakresie kulturowo-historycznych powiązań między Polską a innymi krajami, wraz z kształtowaniem tożsamości kulturowej społeczeństwa;

5. Promocja polskiego dziedzictwa narodowego, będącego elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji lokalnych w zakresie sztuki dawnej i współczesnej;

6. Organizowanie różnych form działalności na rzecz promowania, upowszechniania, pogłębiania i umacniania wiedzy o polskiej kulturze, dorobku naukowym i gospodarczym, oraz historii i tradycji, w Polsce i poza jej granicami;

7. Wspieranie aktywności artystycznej z uwzględnieniem niwelowania stereotypów i barier pokoleniowych, narodowościowych, etnicznych, związanych z niepełnosprawnością lub zagrożeniem wykluczeniem społecznym;

8. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w upowszechnianiu wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, sztuce, rękodziele i rzemiośle;

9. Podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej współpracy z Polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami Polski;

10. Podejmowanie wszelkich inicjatyw związanych ze spuścizną kulturową i historyczną Polski;

11. Wspieranie działań sprzyjających wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; działania na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12. Inicjowanie i wspieranie rozwoju sztuki, rękodzieła i rzemiosła, w tym współczesnego wzornictwa i zdobnictwa opartych na tradycjach;

13. Inicjowanie, rozwój i organizacja różnych form rekreacji i rehabilitacji na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, także niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem jeździectwa, popularyzacji sportów konnych i hipoterapii.

14. Prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz osób i grup defaworyzowanych społecznie, w tym pomoc osobom starszym i chorym, niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, oraz dzieciom.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Promocję artystów, młodych twórców, projektantów, rękodzielników i rzemieślników, w tym działań w Internecie-prowadzenia tematycznych portali, stron WWW, galerii, forów;

2. Organizowanie i prowadzenie warsztatów z rękodzieła i ginących zawodów, warsztatów filmowych i teatralnych, turystyki oraz działań oświatowych i popularyzatorskich;

2. Organizację wizyt studyjnych i staży;

3. Prowadzenie terapii artystycznej, w tym organizowanie festiwali, gal, przeglądów, festynów, pikników, jarmarków, targów, zjazdów, seminariów, plenerów, pobytów twórczych, konkursów, plebiscytów, debat i szkoleń oraz innych form przekazywania wiedzy, w zakresie tematyki zawartej w Statucie;

4. Organizowanie wymiany dorobku kulturalno-artystycznego osób i zespołów artystycznych, reprezentujących różne regiony kulturalne, w kraju i za granicą;

5. Produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych,

kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służące nawiązywaniu współpracy na rzecz realizacji celów statutowych, oraz wymiany informacji;

6. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój twórczości nieprofesjonalnej;

7. Prowadzenie i udział w programach informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi;

8. Wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i obywatelskich, również wśród Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski;

9. Wieloaspektowe przekazywanie wiedzy o historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii dawnych Kresów Wschodnich.

10. Promocję zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez działania artystyczne i prowadzenie centrów wsparcia;

11. Organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12. Poradnictwo i doradztwo, kampanie społeczne i informacyjne; prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej;

13. Wspieranie idei wolontariatu i akcji charytatywnych;

14. Organizację i prowadzenie zajęć i treningów jeździeckich, wraz z realizacją współzawodnictwa sportowego w jeździectwie osób niepełnosprawnych;

15. Organizację szkoleń dla trenerów, instruktorów i innych osób chcących prowadzić lub prowadzących zajęcia jeździeckie, oraz lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, sędziów i innych specjalistów potrzebnych w jeździectwie , także niepełnosprawnych.

16. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych, w tym w oparciu o prawa człowieka.

17. Podejmowanie wszelkiej innej działalności społecznie lub gospodarczo użytecznej, sprzyjającej i przybliżającej realizację celów Fundacji.

§9

1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników.

§ 10

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, podmiotami, organizacjami i osobami prywatnymi dla osiągania wspólnych celów statutowych.

2. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, wsparcia rzeczowego lub merytorycznego.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowią:

1. Fundusz założycielski w kwocie 25.000 zł, wniesiony przez Fundatora, z czego 7.000 zł wyodrębnia się na działalność gospodarczą, zaś 18.000 zł na działalność statutową.

2. Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w następujących obszarach:

PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

PKD 63.12. Z Działalność portali internetowych;

PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych;

PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów.

2. Dotacji celowych, subwencji i grantów.

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

4. Odsetek, dywidend i zysków z akcji, lokat, funduszy, udziałów oraz innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.

5. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

6. Działalności odpłatnej i gospodarczej.

7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 13

1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację nie mogą stanowić źródła zysków dla Fundatora, donatorów oraz członków organów Fundacji.

2. Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.

§ 14

1. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do Fundatora, członków jej organów lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie wspomnianych organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 15

Rozdział IV

Organy władzy i organizacja Fundacji

1.Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w treści Statutu „Zarządem”.

2. Zarząd Fundacji powołuje Fundator.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, jednego, dwóch lub trzech Wiceprezesów, oraz w miarę konieczności Dyrektora Biura Zarządu, Sekretarza oraz Członków Zarządu .

2. Prezesem, Wiceprezesem, Dyrektorem Biura lub Członkiem Zarządu może być Fundator.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku upływu kadencji, złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Fundatora.

4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu, nienależytego wypełniania obowiązków, istotnego naruszenia postanowień Statutu oraz z innych istotnych przyczyn.

5. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które zwołuje oraz przewodniczy im Prezes Zarządu.

6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. W zakresie organizacji pracy i osiągania celów statutowych Fundacji, Zarząd jest samodzielny i może kształtować strukturę organizacyjną zgodnie z potrzebami.

8. Prezes Zarządu jest dla pracowników Fundacji kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

10. Do oceny, bądź merytorycznego wsparcia podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć, Zarząd może powoływać konsultantów, przedstawicieli, ekspertów oraz ich zespoły, grupy, rady, komisje (formalne i nieformalne), spośród specjalistów, naukowców lub praktyków, oraz zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań i analiz.

11. Zaciąganie zobowiązań przez Fundację, dysponowanie jej majątkiem, lub wszelkie inne decyzje finansowe na kwotę większą niż 2 000,00 PLN, podejmowane przez Wiceprezesa, wymagają pisemnej zgody Fundatora.

§ 17

Do zadań Zarządu należy:

1. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności Fundacji, w szczególności uchwalanie rocznych planów finansowych, regulaminów, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.

2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

3. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków na działalność statutową Fundacji.

4. Uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji oraz sprawowanie zarządzania nad jej majątkiem.

5. Opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, rocznych planów, przedstawianie wniosków Fundatorowi.

6. Podejmowanie w porozumieniu z Fundatorem uchwał w sprawie połączenia z inną fundacji.

7. Uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji wraz z ustaleniem wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej.

8. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji, podmiotów oraz o ich tworzeniu.

9. Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.

§ 18

1. Fundację reprezentuje, działa w jej imieniu oraz zaciąga zobowiązania każdy Członek Zarządu samodzielnie.

 

Rozdział V

Zmiana celu lub Statutu, łączenie Fundacji

§ 19

1. Zmiany w Statucie są dokonywane przez Fundatora. Ma on również prawo do zmiany celu i nazwy Fundacji.

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych uchwałą obydwu Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z innym podmiotem podejmuje Fundator w formie uchwały.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych oraz w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji, a także z innych powodów, na podstawie decyzji Fundatora.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3. W celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji, Fundator ustanawia Likwidatora.

§ 22

1. Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostawionego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Fundatorem.

§ 23

1. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści

przepisu art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.

§ 24

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach.

§ 25

1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do KRS.