Handmade YOU(th)

Projekt „HANDMADE YOU(TH)” jest partnerstwem strategicznym organizacji rękodzielniczych z Polski, Łotwy i Czech. Celem projektu jest ratowanie rękodzieła, rzemiosła  i ginących zawodów od zapomnienia. Sztuka i rzemiosło ludowe, z którego wywodzą się techniki współczesne,  zajmują bowiem szczególne miejsce w historii i życiu  każdego narodu, będąc specyficzną gałęzią jego spuścizny materialnej i duchowej. 

Rzemiosło i dawne sztuki są przedmiotem prestiżu narodowego i powszechnie uznanego wkładu każdego z krajów partnerstwa, w światowe dziedzictwo kulturowe. Jego zachowanie, odrodzenie i rozwój dla przyszłych pokoleń to idea, która przyświecała nam na każdym etapie pracy nad projektem.

Jego odbiorcami są młodzi ludzie, zarówno związani z szeroko pojętym rzemiosłem, jak i osoby dla których jest ono tylko zapomnianym reliktem z przeszłości. Chcemy pokazać, że na bazie takiego przysłowiowego “reliktu” można zbudować płaszczyznę do współczesnych, aktywnych działań przy pomocy nowoczesnych technik i narzędzi. 

Pragniemy umożliwić młodym odbiorcom odkrycie rzemiosła na nowo, zarówno jako formy obcowania z kulturą lokalną, jak i formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, będącą w kontrze do kultury konsumpcji i szybkiego stylu życia.

Ważnym aspektem projektu jest dążenie do poprawy spójności społecznej, poprzez włączenie młodzieży do integracji międzypokoleniowej i dbanie o ciągłość przekazywanych kompetencji, umiejętności i tradycji, a co za tym idzie wartości.

Działania projektowe prowadzimy we współpracy międzynarodowej we wspólnym obszarze geograficznym Europy Środkowo – Wschodniej, uwzględniając podłoże historyczne, cechy narodowe i kulturowe oraz tradycje danego kraju, wraz z zasadami nowoczesnej polityki społecznej i gospodarczej, np. dynamikę wzrostu sektorów kreatywnych.

Rzemiosło i rękodzieło są niezwykle zróżnicowane lokalnie, dlatego ich wspólne zestawienie pod względem geograficznym pozwoli na ukazanie ich bogactwa i wyzwoli w odbiorcach potrzebę odkrywania bliskich geograficznie kultur, które często są bardziej nieznane od odległych.

Edukujemy i pokazujemy,  że włączenie potencjału kultury i kreatywności może umocnić i ożywić sektor rękodzieła i rzemiosła, który mógłby stać się „wizytówką zmian i modernizacji” w rozwoju  gospodarczym i społecznym kraju. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

OBSERWUJ NAS!

DOŁĄCZ DO NASZEJ GRUPY